- Thiết kế và thi công board theo yêu cầu.

          - Thiết kế và thi công các board mạch theo yêu cầu từng đơn vị, công ty.

 

Thiết kế và thi công, triển khai các dự án cho công ty, cá nhân trong lĩnh vực GSM/GPRS/GPS/3G, RFID, Ethernet,....